I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ladislav Kabelka IČ 67573053 se sídlem v Brně (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:

Ladislav Kabelka
Dvořákova 13
602 00 Brno

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 1. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Doplňte prosím své firemní údaje.

Doplňte prosím své kontaktní údaje.

Uveďte, zda jste jmenovali pověřence. Pokud ano, zadejte prosím jeho kontaktní údaje.

Ponechte a doplňte, pokud jste jmenovali pověřence.

Tento bod ponechte, pokud zasíláte nebo plánujete zasílat zákazníkům newslettery nebo obchodní sdělení.

Tento bod ponechte, pokud plánujete zasílat newslettery zákazníkům, kteří si už vytvořili účet, ale ještě si neobjednali zboží.

Ponechte, pokud zasíláte nebo plánujete zasílat zákazníkům newslettery nebo zpracováváte osobní údaje za účelem marketingu.

Pokud neprovádíte rozhodování založené na automatizovaném zpracování osobních dat, tak zvolte „nedochází“. V opačném případě byste potřebovali výslovný souhlas zákazníka.

Ponechte, pokud zasíláte nebo plánujete zasílat zákazníkům newslettery nebo zpracovávat osobní údaje za účelem marketingu.

Vyplňte dobu, po kterou budete uchovávat osobní údaje pro účely marketingu.

Zvolte, zda předáváte údaje do zemí mimo EU (například služby pro rozesílání emailů nebo cloudové služby, které provozují servery mimo země EU).

Zde můžete uvést příklady opatření přijatých k zabezpečení údajů, např. použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh, bezpečná přístupová hesla apod.